Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET VERKOPEN EN / OF AANBRENGEN VAN TEGELS VAN LUUKTEGELWERKEN ‘LTW’

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) LUUKS TEGELWERKEN: de verkoper /opdrachtnemer, hierna verder te noemen:”LTW”, handelsregisternummer 24478200, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan met betrekking tot de verkoop van tegels en/of met betrekking tot het aanbrengen van tegels;
b) Afnemer: de koper/opdrachtgever die met LTW een overeenkomst aangaat of wil gaan;
c) Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d) Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
e) Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen en/of het werk;
f) Hulppersonen: de door LTW ingeschakelde natuurlijke- of rechtspersonen voor het uitvoeren van werk en/of leveren van goederen zoals de tegelzetter en de leveranciers;

Artikel 2 De offerte

 1. Alle offertes zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De afnemer is verplicht LTW te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen.
 2. Berekening zal plaatsvinden op basis van het aantal vierkante en/of strekkende meters tegels in het werk gemeten. Sparingen kleiner dan 0,10 vierkante meter worden doorgemeten. Gesneden tegels worden als gehele tegels gemeten.
 3. In de schriftelijke offerte wordt -voor zover van toepassing- onder meer aangeven:
  a) omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden; b) het tijdstip van het werk; c) de termijn waarbinnen het werk en/of goederen zal/zullen worden (op)geleverd, uitgedrukt in werkbare werkdagen; d) de prijs van het/de in de offerte omschreven werk en/of goederen; e) in geval van een aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen, waarvoor het werk zal worden uitgevoerd; f) in geval van richtprijs doet LTW een nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk; g) in geval van regie doet LTW nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (uurtarief, eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 4. Wanneer de offerte niet door de afnemer word geaccepteerd, is LTW gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de afnemer hiervan voor het uitbrengen van de offerte schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend ongeacht of deze bij afzonderlijke offerte of in prijscourant of voorraad zijn gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De aanbiedingen kunnen door LTW na de aanvaardingen door de afnemer binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaardingen worden herroepen.
 3. Overeenkomsten worden van kracht na de schriftelijke opdrachtbevestiging door LTW.
 4. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn tenzij binnen tien werkdagen na verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.
 5. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met hulppersonen van LTW binden LTW niet dan en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4 Leveringstermijn

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden leveringstermijnen beschouwd als bij benadering te gelden.
 2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door LTW bestelde materialen en diensten. Wanneer vertraging ontstaan ten gevolge van wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen en diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd.
 3. De leveringstermijn gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en de dag naar ontvangst door LTW van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden en/of levering van de goederen bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is LTW niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

Artikel 5 Levering van tegels en risico

 1. Wanneer franco levering is overeengekomen, reizen de tegels voor risico van LTW.
 2. In alle andere gevallen, zoals het afhalen van de tegels bij het magazijn door de afnemer, reizen de tegels voor risico afnemer.
 3. Na de lossing van de tegels dienen de tegels direct door de afnemer te worden gekeurd op hoeveelheid, kleur, afmeting en mogelijke beschadigingen.
 4. Wanneer bij transport voor risico LTW beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de tegels kunnen worden geconstateerd, niet direct op het daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon, of soortgelijke document worden aangetekend, is LTW daarvoor niet aansprakelijk.
 5. Wanneer alleen een overeenkomst tot de verkoop van tegels is gesloten gaat het risico van de tegels in ieder geval over op de afnemer na lossing van de tegels. De tegels behoeven niet verder te worden vervoert dan tot waar het voertuig op een behoorlijk bereikbaar en veilig terrein kan komen. De lossing geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de afnemer verplicht is de tegels aldaar in ontvangst te nemen.
 6. Wanneer zowel een overeenkomst tot verkoop als het aanbrengen van de tegels is gesloten is lid 3 en 4 niet van toepassing en gaat het risico van de tegels in ieder geval over op de afnemer op het moment dat de tegels zijn aangebracht dan wel zijn verwerkt
 7. Wanneer alleen een overeenkomst tot het aanbrengen van tegels is gesloten ligt en blijft het risico van te tegels te allen tijde bij de afnemer.

Artikel 6 Levering van tegels en afroep

 1. Wanneer levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is LTW bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst nog niet alle tegels zijn afgeroepen, de afnemer te sommeren een termijn te noemen waar binnen alles zal zijn afgeroepen.
 2. De door de afnemer te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag dat de afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van ondernemers sommatie, niet overschrijden.
 3. De afnemer is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is LTW bevoegd om de koop zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Opslag van goederen

 1. Wanneer er een overeenkomst is gesloten voor zowel de verkoop als voor het aanbrengen van de tegels zal de afnemer na lossing zorgen voor een droge, goed afsluitbare ruimte voor de opslag van tegels, materialen en hulpmaterialen.
 2. Wanneer niet is voldaan aan lid 1 is de afnemer aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van LTW en/of hulppersonen die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 8 Uitvoering van het werk

 1. De afnemer dient voor de uitvoering van het werk op straffe van een vergoeding van schade en kosten ervoor te zorgen dat:
  – de vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
  – de vloeren vlak zijn;
  – aan alle bouwkundige voorschriften die invloed hebben op de plaatsing van de tegels is voldaan alsmede dat is voldaan aan de voorgeschreven voorzieningen op grond van de Arbo-wet en regelgeving;
  – vijftien werkdagen voor aanvang voor het werk aan de opdrachtnemer wordt verstrekt, het werkschema, tekeningen, bestek of nadere specificaties; tegels zonder enige voorbehandeling van vloeren, vensterbanken etc. in de mortel c.q. gelijmd kunnen worden met inachtneming van de door de ondernemer geldende normen;
  – in de ruimte waarin gewerkt worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is;
  – het pand waarin gewerkt moet worden glasdicht is;
  – de wanden te lood en de hoeken haaks zijn; – de afmetingen van de ruimte voldoen aan de maten, als vermeld in de door de afnemer beschikbaar gestelde tekeningen;
  – de installatiepunten, de leidingen en de lozingen aanwezig zijn conform de tekening van afnemer; – de afvoer van de riolering en de eventuele afvoer van de afzuigkap in orde te zijn;
  – de plaats van het werk deugdelijk kan worden afgesloten;
  – de plaats van het werk goed bereikbaar is.
 2. Wijzigingen van deze informatie zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel dienen terstond en schriftelijk aan LTW te worden vermeld.
 3. LTW of de tegelzetter meldt schriftelijk eventuele gebreken aan de te betegelen ruimte zo spoedig mogelijk aan de afnemer en heeft het recht om de werkzaamheden in dat geval niet aan te vangen dan wel te staken.
 4. Wanneer de tegels niet afkomstig zijn van LTW geldt naast voorgaande bepalingen, dat de hoeveelheid, de hoedanigheid en kwaliteit van deze tegels geheel voor rekening en risico komen van de afnemer en dat hij gehouden is eventuele voorgeschreven aanbrengmethoden van de tegels aan de tegelzetter te vermelden.

Artikel 9 Wijzigingen in het werk

 1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval meer- of minderwerk als;
  · de afnemer niet heeft voldaan aan artikel 8;
  · de ondergrond van de te betegelen ruimte niet deugdelijk blijkt te zijn;
  · er verder sprake is van een wijziging in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering;
  · er afwijkingen zijn van de bedragen van de stelposten;
  · er afwijkingen zijn van verrekenbare hoeveelheden;
  · de door de afnemer verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht.
 3. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 10 Oplevering van het werk

 1. De tegelzetter en de afnemer zullen het werk binnen acht dagen na het einde van de werkzaamheden van de tegelzetter opnemen.
 2. Nadat het werk is opgenomen wordt door afnemer aan tegelzetter binnen acht dagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd, in het tweede geval vermelding van gebreken.
 3. Wordt niet binnen acht dagen na de opneming een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, aan de tegelzetter verzonden dan wordt het werk geacht op de achtste dag te zijn goedgekeurd.
 4. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
  · de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
  · het werk door de afnemer in gebruik is genomen.
  Neemt de afnemer een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
  · de afnemer niet binnen acht dagen na de opname schriftelijk heeft aangeven of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 5. Er geldt geen onderhoudstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Onuitvoerbaarheid van het werk en/of de levering van de goederen 

 1. LTW heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Onder omstandigheden die buiten de invloedssfeer liggen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van LTW niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan en/of ondeugdelijkheid van te verwerken tegels, wegblokkades en import- of handelsbeperkingen.
 3. LTW heeft geen recht tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of wanneer de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op schadevergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 12 Prijzen

De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, materiaal- en grondstofprijzen en andere kosten, zoals die gelden op de datum van de offerte.

Artikel 13 Prijswijzigingen 

 1. LTW is gerechtigd wijzigingen in de prijzen welke zich na de offertedatum voordoen ten gevolge van wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, vrachttarieven, sociale lasten, (overige) heffingen van de overheidswege of valutakosten, of welke omstandigheid ook, aan de afnemer door te berekenen.
 2. Bij een overeenkomst met een consument geldt dat een prijsverhoging binnen drie maanden na de datum van de offerte zal worden doorberekend behalve wanneer de consument binnen drie weken na de mededeling van de verhoging de overeenkomst gaat ontbinden door middel van een aangetekende brief. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd.
 3. Na bovenstaande termijn van drie maanden geldt er geen mogelijkheid meer tot ontbinding van de overeenkomst op grond van prijswijzigingen en zullen worden doorberekend.
 4. De leden 2 en 3 gelden niet voor zakelijke afnemers in die zin dat prijsverhogingen dus te allen tijde worden doorberekend.

Artikel 14 Reclamacties

Onverminderd de. inhoud van de overige artikelen, kan de afnemer op een gebrek in het werk en/of geleverde goederen sowieso geen beroep meer doen als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij LTW heeft gereclameerd.

Artikel 15 Tegels

 1. De door LTW getoonde monsters zijn doorneemmonsters van tegels.
 2. Onder één vierkante meter tegels wordt verstaan het door de fabrikant aangegeven aantal tegels.
 3. Bij de levering van natuursteen per vierkante meter wordt door de oppervlakte van de natuursteen gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlakte 0,10 m2 bedraagt.
 4. Op nuance- en kleurafwijkingen worden geen reclames geaccepteerd.
 5. Bij levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten is een tolerantie in de dikte naar boven en naar beneden van ten hoogste 50% toegestaan.
 6. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar wanneer de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.
 7. Het optreden van haarscheuren in geglazuurde tegels geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding.
 8. LTW geeft geen garantie voor de gelijkheid van de tegels bij nabestelde tegels.

Artikel 16 Hoeveelheid tegels

 1. Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde tegels juist weer te geven tenzij de afnemer zijn bezwaar daartegen binnen 24 uur na ontvangst van de tegels aan LTW meldt. Dit geld niet wanneer zowel een overeenkomst tot verkoop als het aanbrengen van de tegels is gesloten.
 2. Ook al meldt de afnemer tijdig aan LTW dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 17 Hoedanigheid en kwaliteit van de tegels

 1. Zichtbare gebreken in de geleverde tegels dienen door de afnemer binnen 24 uur na ontvangst te worden gemeld aan LTW. Dit geldt niet wanneer zowel een overeenkomst tot verkoop als het aanbrengen van de tegels is gesloten.
 2. Wanneer omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee hoedanigheid goederen.
 3. Wanneer in afwijking van lid 2 niet aan de hand van een monster wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en de kwaliteit van de geleverde tegels de betreffende bepalingen van de leveranciers aan LTW.
 4. Wanneer omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van afnemer opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de afnemer daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en zover die vergaande aanspraken uitdrukkelijk met LTW zijn overeengekomen en voortvloeien uit afnemers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de afnemer de inhoud schriftelijk en tijdig aan LTW heeft medegedeeld, zodat LTW daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 5. Wanneer er gebreken geconstateerd zijn bij de geleverde tegels heeft de afnemer slechts aanspraken op LTW, voor zover de tegels niet verwerkt zijn.
 6. Wanneer de afnemer volgens de vorige bepalingen een aanspraak kan doen op LTW, geeft dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van LTW gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel her levering van goederen, zulks ter keuze van de afnemer en voor zover LTW in staat is om soortgelijke goederen te leveren.
 2. LTW is in ieder geval niet aansprakelijk voor;
  · gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke;
  · het loslaten van de tegels tenzij de afnemer aantoont dat dit een gevolg is van onjuist aanbrengen van tegels;
  · haarscheuren in geglazuurde tegels.
 3. Voor de waterdichtheid van het tegelwerk geldt dat de afnemer zich zal conformeren aan het lijm- dan wel verwerkingsadvies van de lijmfabrikant.

Artikel 19 Emballage

 1. Vanuit de levering door LTW aangewende meermalen bruikbare emballage (verpakkingen, pallets e.d.), wordt door LTW met de geleverde goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
 2. Voor een geretourneerde emballage wordt spoedig na ontvangst ervan door LTW aan de afnemer een creditfactuur gezonden.
 3. LTW is geen vergoeding verschuldigd voor een in slechte staat geretourneerde emballage.

Artikel 20 Retourzendingen

 1. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, wanneer dit is overeengekomen. 2. Beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer meer worden geretourneerd. 3. Bij retourzendingen heeft LTW het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

Artikel 21 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door LTW verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van LTW , totdat de afnemer alle verplichtingen is nagekomen die voorvloeien uit eerdere of latere met LTW gesloten overeenkomsten.
 2. Bij niet-nakoming door de afnemer van een verplichting tegenover LTW, is LTW zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief en de goederen terug te nemen.
 3. LTW zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de goederen, waarbij de afnemer reeds nu de verplichting op zich neemt aan LTW alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde goederen.

Artikel 22 Garanties

De garanties op de goederen strekken in ieder geval niet verder dan de geldende fabrieksgaranties.

Artikel 23 Betaling en zekerheidstelling

 1. De prijs (inclusief omzetbelasting) waarvoor is geleverd en/of werk is verricht, is opeisbaar op de vervaldag.2
 2. a) De vervaldag is de laatste dag van de betalingstermijn genoemd op de desbetreffende factuur verzonden aan de afnemer. Voor de zakelijke afnemers geldt een betalingstermijn van veertien dagen.Voor consumenten geldt een betalingstermijn van acht dagen.
  b) De afnemer, die op de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald is, zonder enige aanmaning van rechtswege in verzuim en dus over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.
  c) De rente, vermeld in lid 2b van dit artikel, loopt vanaf de vervaldag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met twee procent.
 3. Van de verkoopprijs voor de tegels dient 100% te worden vooruitbetaald.
 4. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de afnemer.
 5. In ieder geval is de afnemer verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van het Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat de afnemer in verzuim komt. Indien LTW aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, dient afnemer ook deze te vergoeden.
 6. LTW is gerechtigd te vorderen dat de zakelijke afnemer deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft LTW het recht om de levering en/of werkzaamheden op te schorten, ook indien de levering op afroep is tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De prijs van hetgeen reeds geleverd is en/of aan werkzaamheden is verricht, wordt dan direct opeisbaar.
 7. Wanneer betaling in termijnen is overeengekomen, zend LTW telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de afnemer toe 50 % bij opdracht, 25% bij start werkzaamheden en 25% bij oplevering.
 8. Voorgaande leden van dit artikel zijn ook van toepassing bij betaling in termijnen
 9. De betaling van de prijs en van al hetgeen verder krachtens de overeenkomst is verschuldigd zal op de vervaldata in wettig Nederlands betaalmiddel – zonder opschorting, korting, aftrek, of verrekening plaatsvinden op de door LTW aangegeven wijze.

Artikel 24 Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van de afnemer, afwijkend van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door LTW zijn aanvaard.

Artikel 25 Toepassing recht/geschillen

 1. Alle met LTW aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze Algemene Voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 2. Eventuele geschillen tussen de afnemer en LTW zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van een bindend advies overeenkomstig het Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken.
 3. Voorts dienen geschillen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van LTW . De consument heeft evenwel tot een maand nadat LTW zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 26 Domicilie

 1. Alle mededelingen van LTW aan de afnemer in verband met de uitvoering van de overeenkomst worden gericht aan het opgegeven adres van de afnemer.
 2. De afnemer verplicht zich bij een wijziging van het opgeven adres dit terstond door te geven aan LTW , bij gebreke waarvan dit voor rekening en risico komt van de afnemer.

Artikel 27 Overige bepalingen

 1. Wanneer verscheidene (natuurlijke of rechts-) personen zich als afnemer hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens LTW aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.
 2. Wanneer een deel van deze algemene voorwaarden vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige artikelen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichts komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 


Download hier onze Algemene Voorwaarden

KvK 24478200  |   Privacy Verklaring  |  Social Media: Facebook | Twitter | LinkedIn